Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim

ul. Kopernika 10, 46 - 050 Tarnów Opolski

 

                                              DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                             

                                 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOWIE OPOLSKIM                                

                                                                   OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW                                                                         

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

referent ds. kadr

 

                                              w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim.

 

I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe (preferowana specjalizacja w zakresie prawa pracy, administracji).

2. Dwa lata stażu zawodowego.

3. Posiadane doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych w Oświacie.

4. Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:

a) jest obywatelem polskim,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

II. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość przepisów dotyczących Oświaty, Samorządu Terytorialnego oraz Prawa Pracy.

2. Preferowane ukończone szkolenia/kursy w zakresie Kadr.

3. Samodzielność w działaniu.

4. Sumienność, terminowość i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

5. Zdolność analitycznego myślenia.

 

III. Zakres działań wykonywanych na stanowisku.

1. Sporządzanie umów o pracę dla pracowników.

2. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych.

3. Ustalanie uprawnień urlopowych pracowników i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

4. Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa.

5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń BHP i P-POŻ pracownika oraz kontrola ich aktualności.

6. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań w zakresie dotyczącym spraw personalnych, zatrudniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.

7. Archiwizowanie dokumentacji kadrowej.

8. Wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów dotyczących stanowiska pracy, potrzeb zakładu oraz czynności zleconych przez przełożonych.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1. Praca w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim na parterze.

2. Praca w wymiarze 1/8 etatu, samodzielna.

3. Praca wymaga współpracy z komórkami Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, głównie z Biurem Obsługi Oświaty Samorządowej.

4. Obsługa komputera.

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W styczniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny.

2. Życiorys zawodowy (CV).

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze).

4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.

5. Kopia dokumentu potwierdzającego staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę).

6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że:

a) jest obywatelem polskim,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

8. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

9. Oświadczenie kandydata (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że stosownie do treści art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/ ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ - wyraża zgodę na przetwarzanie przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim jego danych osobowych w celu przeprowadzenia przedmiotowej rekrutacji.

10. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zmianami), jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.    

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 10, 46 - 050 Tarnów Opolski w terminie do 22 lutego 2019 r.           

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim.  

 

JPEGkwestionariusz-osobowy.jpeg (380,44KB)
DOCoswiadczenie-o-nie-skazaniu-prawomocnym-wyrokiem-sadu.doc (27,50KB)
DOCoswiadczenie-o-nieposzlakowanej-opinii.doc (27,50KB)
DOCoswiadczenie-o-posiadaniu-obywatelstwa-polskiego.doc (27,50KB)
DOCoswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.doc (26,50KB)
DOCoswiadczenie-o-zdolnosci-do-czynnosci-prawnych-oraz-korzystania-z-pelni-praw-publicznych.doc (27,50KB)