Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta

 

                      

                                      

 

 

 

       Pieczęć Wykonawcy

 

                                               Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika

ul. Kopernika 10

46-050 Tarnów Opolski

 

                                OFERTA

                              

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na  wykonanie zadania:

Wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim składamy ofertę przetargową na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

 

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
 2. OFERUJEMY wykonanie zamówienia za łączną cenę brutto:  ……………………….  zł. brutto

słownie: …………………………………………………………………………………………………

 1. UDZIELAMY  gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres:                                 

                  

 ………………………………………………………. 

                                     (podać okres w miesiącach)

 1. OŚWIADCZAMY, że do wyliczenia łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego,  zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert.
 2. OŚWIADCZAMY, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 15.03.2018 r.
 3. OŚWIADCZAMY, że cena oferty, którą stanowi łączną kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego nie będzie podlegała zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie oraz na warunkach wskazanym w zapytaniu ofertowym, w tym m.in. opłaty, takie jak podatki (w tym podatek od towarów i usług),  oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy.
 4. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

DO OFERTY załączamy dokumenty.

 • ……………………………………………………………………………………………………………    
 • ……………………………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………………………    
 • ……………………………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………………………    
 • ……………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

 

……………………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………………….

REGON ………………………….

 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

…………………………………………………………………………………………..

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

…………………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………………

Nr faksu ………………………………………………..

E-mail ……………………………………………………

 

 

………………………………….., dn.  ………………..

 

 

________________________________

                 (podpis oraz pieczątki osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)