Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe

I. Wykonanie  systemowej podłogi sportowej  w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
 
II. Termin wykonania (zakończenia) robót budowlanych:
 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2018 r.   
 
III. Tryb udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.
 
Zapytanie ofertowe  zostało  zamieszczone  na stronie internetowej  zamawiającego.
 IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne polegające na wykonaniu podłogi sportowej w sali gimnastycznej w budynku szkoły podstawowej w Tarnowie Opolskim. Istniejąca podłoga z parkietu znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga wymiany na nową nawierzchnię sportową. Do realizacji przewidziano podłogę sportową wykonaną z wykładziny jednowarstwowej z grupy linoleum bez tzw. finiszu, antystatyczna, odporna na działanie wysokich temperatur np. w wyniku tarcia, zabezpieczona poliuretanem. Wymaga się aby nawierzchnia podłogi sportowej mogła być wykorzystywana w szerokim zakresie – od profesjonalnego sportu do zajęć rekreacyjnych oraz imprez masowych bez konieczności stosowania wykładzin ochronnych.
Zakres robót obejmuje:
  a) wykonanie nowych warstw podłoża pod nawierzchnię sportową obejmującą:
                  - wykonanie nowego rusztu systemowego w rozstawie osiowym (legar górny i  
                    dolny)  na podkładkach elastycznych,
                  - wykonanie izolacji (folia PE min. 0,2mm);
                  - ułożenie płyty wierzchniej rozkładającej naprężenia wiórowa 
                    wilgocioodporna (płyta, o grubości min. 2x 12mm), układanej w dwóch 
                    warstwach na przemian wraz ze szlifowaniem nawierzchni,
  b) nawierzchnia sportowa:
                 - grubość wykładziny sportowej gr. min. 3,2 mm;
                 - montaż listwy cokołowej,
                 - malowanie linii boisk go gier zespołowych (siatkówka, pole bramkowe mini   
                    piłki ręcznej, kometka),
                 - montaż listwy aluminiowej wykończeniowej przy drzwiach wejściowych do 
                   sali,
                 - wykonanie powinno zapewnić grawitacyjną wentylację podłogi.
       3. Po zakończonych robotach należy wykonać niezbędną dokumentację powykonawczą obejmującą sporządzenie protokołów badań i sprawdzeń.
      4. Główny przedmiot zamówienia:  45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych; Dodatkowe przedmioty zamówienia:  44112220-6 Podłogi z tworzyw sztucznych
Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny informacji i warunków przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego.
 
V.  Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:
 • formularz ofertowy,
 • kosztorys ofertowy w formie uproszczonej,
 • pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
 
VI. Kryteria oceny ofert
 • Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:
 
 
Nazwa kryterium Waga i liczba punktów Sposób oceny Wzór
Cena
(Kc)
100% = 100 pkt Matematyczny
 
Punktacja przyznana w sposób określony wskazanym wzorem.
Najniższa cena ofertowa
-----------------------------------------x100
cena oferty badanej

 

 • Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 • Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia ostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
VII. Sposób przygotowania oferty:
 
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
7. Rozliczenie finansowe za wykonane roboty następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wykonawcą i zamawiającego.
8. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
9. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
11. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie:
 
„Wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim”
lub elektronicznie na adres e-mail: psptarnowop@wp.pl
 
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
 Sekretariat
 do dnia 30-01-2018 do godz. 10:00
Drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: psptarnowop@wp.pl
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 
 
3. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
5. O wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
IX. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 • Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 • Oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.
 
X. Postanowienia końcowe:
1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów    kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
3. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na  stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.